Laatst bijgewerkt: 22/04/2022

Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar.

Slowby als rechtsentiteit, opgericht en bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Henri Van Bortonnestraat 100, 1090 Jette, België, met ondernemingsnummer BE 0784.423.261.
Contact: hello@slowby.travel

Privacybeleid

Dit 'Privacybeleid' is van toepassing op de 'Persoonsgegevens' die door Slowby via deze website worden verzameld.

Wat valt er onder persoonsgegevens?

In dit privacybeleid verwijzen persoonlijke gegevens naar informatie die het mogelijk maken jou te identificeren. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatienummer of naar een of meer factoren die verband houden met de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Een typisch voorbeeld van persoonlijke informatie is je naam en e-mailadres.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens die je verstrekt bij het plannen van een trip

1. Informatie over jouw trip

Aantal volwassenen (inclusief de persoon die het formulier invult), aantal kinderen (2+ jaar), het dichtstbijzijnde treinstation, wanneer je wilt vertrekken, het aantal dagen, wanneer je de eerste dag wilt vertrekken, het soort tocht dat je wilt maken (niveau van inspanning), jouw 3 voornaamste interesses, waar je vooral naar op zoek bent, met wat voor fietsen je vertrekt en een berichtje voor jouw Welcome To My Garden-ambassadeur.

2. Persoonlijke gegevens

Jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

3. Wettelijke informatie 

Jouw instemming met de gebruiksvoorwaarden van Slowby, inclusief haar manifest.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt

Wij gebruiken cookies om automatisch gegevens over jou te verzamelen wanneer je deze website gebruikt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden:

  • Om jouw gebruikersprofiel aan te maken en te behouden voor de reisplanning & het lidmaatschap;
  • Om de identificatie en authenticatie van gebruikers te beheren;
  • Om jouw gebruikersaccount te verifiëren en zo de nodige veiligheidsmaatregelen te garanderen;
  • Om informatie te verstrekken aan reizigers en Welcome To My Garden-ambassadeurs tijdens de reis;
  • Om je te waarschuwen wanneer er updates op het platform plaatsvinden;
  • Om je te waarschuwen wanneer activiteiten op het platform je zouden kunnen interesseren.

De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt voor de periode die nodig is voor de verwerking. Daarna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Slowby vertrouwt op diensten die gecertificeerd zijn volgens de belangrijkste privacy- en veiligheidsnormen. De diensten zijn: 

  • Het formulier is gebaseerd op Tally Form. Alle informatie met betrekking tot Tally Form kan hier worden teruggevonden.
  • De website is gemaakt met Webflow. Alle informatie met betrekking tot Webflow kan hier worden teruggevonden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Bij het plannen van een eerste reis zal een deel van jouw persoonlijke gegevens gedeeld worden met jouw WTMG-ambassadeur - en vice versa - om beide partijen met elkaar in contact te brengen tijdens de reis. Deze gegevens mogen noch door de reiziger noch door de WTMG-ambassadeur worden vrijgegeven. Het gaat om de volgende gegevens: voornaam, aantal reizigers, bericht voor de WTMG-ambassadeur en telefoonnummer.

Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan andere serviceproviders, noch zullen we jouw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders die niet voldoen aan de AVG (GDPR).

Waarnaar dragen we jouw persoonsgegevens over?

We dragen jouw persoonsgegevens alleen over aan serviceproviders die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd als ze voldoen aan art 44 GDPR (AVG). Alle in de VS gevestigde serviceproviders voldoen aan het Privacy Shield.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De verwerking van jouw persoonlijke gegevens omvat geen profilering en zal niet worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming door Slowby.

Welke rechten heb je?

Je hebt ten allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, evenals het recht om geïnformeerd te worden over het gebruik dat Slowby van jouw persoonsgegevens maakt.

Recht op rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking

Je bent vrij om te beslissen of je jouw persoonsgegevens al dan niet aan Slowby verstrekt. Daarnaast heb je altijd het recht om jouw persoonsgegevens bij Slowby te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat een weigering om te verstrekken of een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens betekent dat bepaalde diensten niet langer kunnen worden geleverd. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zolang dit om ernstige en legitieme redenen is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan Slowby hebt verstrekt in een gestructureerde, typische en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan verschillende controleurs.

Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze goedkeuring in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, Tel +32 (0) 2274 48 00, Fax +32 (0) 2274 48 35, e-mail : commission@privacycommission.be.Dit heeft geen invloed op de voorziening voor een burgerlijke rechtbank.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door hiervoor contact op te nemen met Slowby door een e-mail te sturen naar support@slowby.travel, mits je een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt.

Additional information on data collection and processing

Wettelijke procedures

De verwerker en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechtbank of gerechtelijke procedures in geval van onrechtmatig gebruik van deze applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de verwerker en de verwerking verantwoordelijke mogelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens openbaar te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen voor de verwerking van de gegevens.

Veiligheidsmaatregelen

Slowby heeft beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die op technologisch en organisatorisch niveau zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, verboden toegang of de foutieve openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden te voorkomen, evenals elke andere verboden verwerking van deze gegevens. Slowby kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onjuist of onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde partij.

Je moet ten allen tijde de beveiligingsinstructies naleven, waaronder het voorkomen van alle verboden toegang tot jouw inlog gegevens, inclusief je wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website op jouw computer, vanaf je IP-adres en met jouw identificatiegegevens. ‍

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens of gegevens

Alle informatie over een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die direct of indirect is of zou kunnen worden geïdentificeerd door verwijzing naar andere informatie.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld uit deze applicatie (of externe services die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat daarop is ontvangen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.), de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdgegevens per bezoek (zoals de tijd doorgebracht op elke pagina van de applicatie) en de gegevens die zijn verzameld tijdens het gebruik van de applicatie (bijvoorbeeld: de volgorde van bezochte pagina's of andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat).

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt en die moet instemmen met of gemachtigd is door de betrokkene naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

De betrokken persoon

De persoon naar wie de peroonsgegevens verwijzen.

Data processor (of Data supervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of elke andere instelling, vereniging of organisatie die door de gegevensbeheerder is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook samen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens om beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en methoden voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen, waaronder veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van deze applicatie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de eigenaar van deze applicatie, tenzij anders aangegeven.

Deze applicatie

De hardware of software tools waarmee persoonsgegevens verzameld worden.

Cookie

Klein stukje gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Zie ons Cookiebeleid.

Wettelijke informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen uit art. 10 van de Europese richtlijn 95/46 / EG en de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/58 / EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136 / EG betreffende cookies.

Aanpassingen in dit privacybeleid

De controleur voor de verwerking van de gegevens heeft het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen door gebruikers op deze pagina op de hoogte te stellen. We raden aan deze pagina te controleren op mogelijke wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een gebruiker bezwaar maakt tegen een wijziging in het beleid, mag de gebruiker deze applicatie niet blijven gebruiken. Men zou de verwerkingsverantwoordelijke kunnen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van applicatie op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke heeft opgeslagen voor de verwerking van de gegevens over gebruikers.

Search Pivot